Main menu

ใบงานทั้งหมดได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบในการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา ซึ่งครูผู้สอนสามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปให้นักเรียนได้ฝึกหัด และผู้ปกครองของนักเรียนก็สามารถดาวน์โหลดให้บุตรหลานได้ฝึกหัดได้เช่นกัน อีกทั้งนักเรียนก็สามารถนำไปใช้พัฒนาฝึกฝนตนเองให้ดียิ่งขึ้น

เลือกชั้นเรียนที่ต้องการ